Chính sách Bảo mật

Ngày hiệu lực: Ngày 01/11/2018

Công ty TNHH Thiết Bị Hàn Trường Thịnh ("chúng tôi") là bên quản lý trang web www.weld.com.vn ("Dịch vụ").

Trang này cung cấp cho quí vị thông tin về các chính sách liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi quí vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn của quí vị liên quan đến các dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của quí vị nhằm mục đích cung cấp và nâng cao Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, quí vị đồng ý với việc thu thập và sử dụng các thông tin phù hợp với chính sách này.

Trừ khi được qui định khác đi trong Chính sách Bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này sẽ đồng nghĩa với các Điều khoản và điều kiện của chúng tôi trên trang www.weld.com.vn.

Việc thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và nâng cao Dịch vụ cho quí vị.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi quí vị sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu quí vị cung cấp các thông tin nhận dạng cá nhân nhất định mà chúng tôi có thể sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng quí vị ("Dữ liệu cá nhân"). Các thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở các thông tin sau:

 • Địa chỉ hòm thư điện tử
 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Cookie và dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về việc truy cập và sử dụng Dịch vụ ("Dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà quí vị ghé thăm, thời gian quí vị ghé thăm, thời lượng quí vị ở trên các trang đó, thông tin nhận dạng thiết bị và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Dữ liệu theo dõi & cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu giữ các thông tin nhất định.

Cookie là các tệp tin chứa một lượng nhỏ các dữ liệu mà trong đó có thể bao gồm một thông tin nhận dạng ẩn danh. Cookie được gửi tới trình duyệt của quí vị từ một trang web và được lưu trên thiết bị của quí vị. Các công nghệ theo dõi được sử dụng gồm các gói tin, thẻ và đoạn mã để thu thập và theo dõi thông tin và để phân tích và nâng cao Dịch vụ của chúng tôi.

Quí vị có thể cài đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu quí vị không chấp nhận cookie, quí vị có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ.

Các ví dụ về cookie mà chúng tôi sử dụng:

 • Cookie phiên. Chúng tôi sử dụng cookie phiên để vận hành Dịch vụ.
 • Cookie tùy chọn. Chúng tôi sử dụng cookie tùy chọn để ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt của quí vị.
 • Cookie an ninh. Chúng tôi sử dụng cookie an ninh vì mục đích an ninh mạng.

Việc sử dụng dữ liệu

Công ty TNHH Thiết Bị Hàn Trường Thịnh sử dụng các dữ liệu thu thập được cho nhiều mục đích khác nhau:

 • Để cung cấp và duy trình Dịch vụ
 • Để thông báo cho quí vị về những thay đổi của Dịch vụ
 • Để cho phép quí vị tham gia vào các tương tác của Dịch vụ khi quí vị đồng ý tham gia
 • Để cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
 • Để cung cấp thông tin phân tích hoặc thông tin có giá trị cho việc nâng cao Dịch vụ
 • Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ
 • Để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sự cố kỹ thuật

Việc truyền dữ liệu

Thông tin của quí vị, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, có thể được truyền đến và duy trì trên các máy tính đặt bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực pháp lý nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể là khác so với khu vực pháp lý của quí vị.

Nếu quí vị ở ngoài Việt Nam và quyết định cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ truyền dữ liệu, bao gồm cả Dữ liệu cá nhân, tới Việt Nam và xử lý chúng ở Việt Nam.

Việc quí vị chấp thuận Chính sách Bảo mật này và gửi các thông tin như vậy đồng nghĩa với việc quí vị đồng ý với việc truyền thông tin đó.

Công ty TNHH Thiết Bị Hàn Trường Thịnh sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của quí vị được xử lý một cách an toàn và phù hợp với Chính sách Bảo mật này và không có việc truyền dữ liệu của quí vị tới các tổ chức và quốc gia trừ khi các biện pháp kiểm soát thích đáng được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho các dữ liệu và thông tin của quí vị.

Việc tiết lộ thông tin

Các yêu cầu hợp pháp

Công ty TNHH Thiết Bị Hàn Trường Thịnh có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của quí vị khi thực sự tin rằng hành động đó là cần thiết cho việc:

 • Tuân thủ một nghĩa vụ hợp pháp
 • Bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Công ty TNHH Thiết Bị Hàn Trường Thịnh
 • Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi phạm pháp liên quan đến Dịch vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng
 • Bảo vệ các nghĩa vụ hợp pháp

An ninh dữ liệu

An ninh dữ liệu cá nhân của quý vị là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng trên thực tế không có phương pháp truyền dữ liệu nào qua internet, cũng như không có phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện chấp nhận được về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của quí vị, chúng tôi không thể bảo đảm sự an toàn tuyệt đối.

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ cho Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp Dịch vụ"), cung cấp Dịch vụ thay mặt cho chúng tôi, tiến hành các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích việc sử dụng Dịch vụ.

Các bên thứ ba này có quyền truy cập vào các Dữ liệu cá nhân của quí vị chỉ nhằm mục đích thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt cho chúng tôi và có nghĩa vụ không được tiết lộ hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Các trình phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng các Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Google Analytics

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web của Google dùng để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Các dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ Google khác. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để bối cảnh hóa và cá nhân hóa các quảng cáo trên mạng quảng cáo của chính họ.

Quí vị có thể hủy tùy chọn hành động mà mình đã thực hiện trên Dịch vụ liên quan đến Google Analytics bằng cách cài đặt chương trình lọc bỏ Google Analytics trên trình duyệt web. Chương trình này ngăn chặn Google Analytics (ga.js, analytics.js, và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập.

Để biết thêm thông tin về chế độ bảo mật của Google, vui lòng truy cập vào trang Chính sách Bảo mật & Điều khoản Sử dụng của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi quản lý. Nếu quí vị nhấp chuột vào một liên kết bên thứ ba, quí vị sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên quí vị nên đọc Chính sách Bảo mật của mọi trang web mà mình ghé thăm.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách hoặc chế độ bảo mật của mọi trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba.

Bảo mật thông tin trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không nhắm đến đối tượng dưới 18 tuổi ("Trẻ em").

Chúng tôi không chủ định thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ những người dưới 18 tuổi. Nếu quí vị là cha mẹ hoặc người giám hộ và quí vị biết rằng Trẻ em của quí vị đã cung cấp Dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu cá nhân từ trẻ em mà không xác thực được sự cho phép của cha mẹ, chúng tôi sẽ tiến hành xóa bỏ các thông tin đó khỏi các máy chủ của chúng tôi.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Tùy từng thời điểm chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho quí vị mọi sự thay đổi bằng cách đăng tải Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho quí vị biết qua email và/hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi sự thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày hiệu lực" ở phần đầu của Chính sách Bảo mật này.

Quí vị nên xem lại Chính sách Bảo mật này khi đăng nhập lại để biết về những thay đổi. Những thay đổi về Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng tải trên trang này.

Thông tin liên hệ

Nếu quí vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 • Qua email: support@weld.com.vn
 • Qua điện thoại: +84(0)902055777 - 903252631
Ý kiến của bạn
Robot

Đăng kí để nhận được báo giá tốt nhất

zalo